average(args)

Average of elements.

Alias to mean.